Ara
  • Olga Ateş

IPSAS Standartlarına Göre Dövizle Yapılan İşlemler ve Döviz Kurlarındaki Değişimin Etkilerinin Muhas

Ahmet ARSLAN

Vergi Dünyası Dergisi

Özet

Bilindiği gibi, IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) kamu sektörüne ilişkin uluslararası muhasebe standartlarını ifade etmektedir.

Söz konusu standartlar arasında yer alan dövizle yapılan işlemlere ilişkin 4 nolu standart gerek dövizle yapılan işlemlerin muhasebeleştirme ve raporlamasını gerekse ulusal para cinsinden hazırlanan finansal tabloların yabancı para birimine nasıl çevrileceğini düzenlemektedir.

Finansal tablolarını fon sağlayan kuruluşların para birimine çevirmek zorunda olan ve uluslararası muhasebe standartlarına göre raporlama yapmak zorunda olan kamu idarelerinin buna ilişkin muhasebeleştirme ve raporlamayı IPSAS’ın ilgili standartlarına göre yapmaları gerekmektedir.

Bu yazımızda kamu idarelerinin finansal araçlarının IPSAS 4 standardı doğrultusunda muhasebeleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar irdelenmektedir.

Anahtar kelimeler: IPSAS, döviz, işlem, kur, kamu.

1. Giriş

Ülkemizde kalkınma ajansları ve destekleme kurumları gibi kamu kurumları uluslararası anlaşmalar gereğince hibe ve yardımlardan kaynaklanan alacak hakkına sahip olmakta veya kredi kullandırmaktadır.

Söz konusu kurumların dövizli işlem gerçekleştirdikleri gibi mali tablolarını fon sağlayan uluslararası kuruluşların fonksiyonel para birimine çevirmeleri gerekmektedir.

Gerek dövizle yapılan işlemlerden kaynaklanan kazanç ve kayıpların nasıl muhasebeleştirileceği ve raporlanacağı gerekse mali tabloların yabancı para birimine çevrilmesinde nasıl bir işlem yapılacağı IPSAS 4: Dövizle Yapılan İşlemlerin Etkileri başlıklı standartta düzenlenmiştir.

Finansal tabloların uluslararası genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre raporlandığından söz edebilmek için bu konudaki standartlara uygun olarak hazırlanmış olması gerekmektedir. Kamu sektörü açısından söz konusu standartların en önemlisi ise Dünya Bankası ve IMF gibi uluslararası kuruluşlar tarafından da desteklenen IPSAS’dır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Muhasebe sistemi” başlıklı 49’uncu maddesine göre; Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe ve raporlama standartları, uluslararası standartlara uygun olarak Maliye Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak olan Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu tarafından belirlenir.

Bu bağlamda, IPSAS standartları ülkemizde Devlet Muhasebe Standartları Kurulu tarafından Devlet Muhasebe Standardı (DMS) başlığı altında çevrilerek benimsenmektedir. Dövizle yapılan işlemlerine etkilerine ilişkin olarak ise söz konusu kurul tarafından 4 Nolu IPSAS standardı benimsenerek (çevrilerek) “DMS 4: Dövizle Yapılan İşlemler ve Döviz Kurlarındaki Değişimin Etkileri” başlığıyla yayımlanmıştır.[1]

Konuya ilişkin DMS standardı bulunmasa da uluslararası muhasebe standartlarına göre raporlama yapacak idarelerin ilgili IPSAS standardını uygulaması gerekmektedir.

2. Standardın Amacı

IPSAS 4 Standardının amacı, dövizli işlemlerin finansal tablolara nasıl dahil edileceğini ve finansal tablolarda kullanılan para birimine nasıl çevrileceğini düzenlemektir.

Hangi döviz kuru/kurlarının kullanılacağı ve döviz kurlarındaki değişimin finansal tablolar üzerindeki etkilerinin nasıl raporlanacağı bu standardın temel konularıdır.

3. Tanımlar

Döviz kuru: İki para biriminin değişim oranıdır.

Kapanış kuru: Raporlama dönemi sonunda geçerli kurdur.

Geçerli (spot) kur: Hemen teslim şeklindeki geçerli olan döviz kurudur.

Kur farkı: Bir para birimindeki belirli bir tutarın diğer bir para birimine farklı kurlardan çevrilmesinden kaynaklanan farktır.

Gerçeğe uygun değer: Karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli taraflar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutardır.

Yabancı para: Kurumun geçerli para biriminden farklı para birimidir.

Geçerli para birimi: Kurumun faaliyet gösterdiği temel ekonomik çevrenin para birimidir.

Parasal kalemler: Elde tutulan para ile sabit veya belirlenebilir bir tutarda para olarak alınacak veya ödenecek varlık ve borçlardır.

Finansal tablolarda kullanılan para birimi: Finansal tabloların sunulduğu para birimidir.

4. Fonksiyonel Para Birimi

Bir kurumun faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevre, genel olarak nakit yarattığı ve harcadığı çevredir.

Bir kurum, geçerli para biriminin tespitinde aşağıdaki faktörleri dikkate alır:

(a) Geçerli para birimi:

(i) Mal ve hizmetlerin satış fiyatlarını en çok etkileyen para birimidir (mal ve hizmetlerin satış fiyatlarının çoğunlukla bağlı olduğu ve gerçekleştiği para birimidir) ve

(ii) Rekabet unsurları ve yasal düzenlemeleriyle mal ve hizmetlerin satış fiyatlarını en çok etkileyen ülkenin para birimidir.

(b) Mal ve hizmetlere ilişkin işçilik, ham madde ve diğer maliyetleri en çok etkileyen para birimidir (sıklıkla, bu tür maliyetlerin oluştuğu ve ödendiği para birimidir).

Aşağıdaki faktörler de bir kurumun geçerli para birimine ilişkin kanıt sağlar:

(a) Finansman faaliyetlerinden (borçlanma aracı ya da özkaynağa dayalı finansal araçlar gibi) yaratılan fonların para birimi.

(b) Kurum faaliyetlerine ilişkin tahsilatların tutulduğu para birimi.

Türkiye’de tüm kamu idareleri açısından fonksiyonel para birimi Türk Lirasıdır.

5. Parasal ve Parasal Olmayan Kalemler

Parasal bir kalemin temel niteliği, sabit ya da belirlenebilir tutarda para biriminin alınması hakkı ya da ödenmesi yükümlülüğüdür.

Örnek olarak; nakit ödenecek emeklilik tazminatları ve çalışanlara sağlanan diğer haklar; nakit olarak ödenecek karşılıklar; yükümlülük olarak muhasebeleştirilen temettüler gösterilebilir.

Benzer şekilde, kurumun değişen sayıdaki kendi özkaynak araçlarının alınması (ya da verilmesi) ya da gerçeğe uygun değerine eşdeğer olarak sabit ya da belirlenebilir tutardaki para biriminin alınmasıyla (ya da verilmesiyle) sonuçlanacak değişken tutarda varlıkların alınması ya da verilmesi parasal bir kalemdir.

Tersine, parasal olmayan bir kalemin temel niteliği, sabit ya da belirlenebilir tutarda para biriminin alınması hakkının (ya da ödenmesi yükümlülüğünün) mevcut olmamasıdır.

Örnek olarak; mal ve hizmetler için önceden ödenen tutarlar (örneğin peşin ödenmiş kira); şerefiye; maddi olmayan duran varlıklar; stoklar; maddi duran varlıklar ve parasal olmayan bir varlığın teslimatıyla sonuçlanacak karşılıklar verilebilir.

6. Dövizli İşlemler

Yabancı para bir işlem, yabancı para biriminde gerçekleştirilmiş ya da ödemenin yabancı para biriminde gerçekleştirilmesini gerektiren bir işlem olup, aşağıdakileri de kapsar:

(a) Kurumun, fiyatları yabancı bir para biriminde belirlenen mal ve hizmetleri alıp satması;

(b) Kurumun, borç ya da alacak tutarları yabancı bir para biriminde belirlenen kredi alması ya da borç vermesi veya

(c) Kurumun, yabancı bir para birimi cinsinden varlık iktisap etmesi ya da elden çıkarması ile bu tür yükümlülüklerin doğması veya ifa edilmesi.

6.1. Muhasebeleştirme ve Raporlama Prosedürü

6.1.1. Standardın Gerektirdiği Yaklaşımın Özeti

Finansal tabloların hazırlanmasında, her kurum fonksiyonel para birimini belirler.

Kurum, yabancı para kalemleri kendi geçerli para birimine çevirir ve böyle bir çevrimin etkilerini raporlar.

1) İlk olarak, kurumun fonksiyonel para biriminin belirlenmesi gerekir.

2) Daha sonra ise ilk muhasebeleştirmede bütün dövizli kalemler fonksiyonel para birimine çevrilir.

3) Sonraki muhasebeleştirme ise dövizli işlemin parasal kalem veya parasal olmayan kalem olmasına göre muhasebeleştirme yapılır.

6.1.2. İlk Muhasebeleştirme

Bir yabancı para işlemi ilk muhasebeleştirme sırasında; yabancı para birimindeki tutara, fonksiyonel para birimi ile işlem tarihindeki yabancı para birimi arasındaki geçerli kur uygulanarak, fonksiyonel para biriminden kaydedilir.

İşlem tarihi, işlemin IPSAS’a göre ilk defa kaydedilmesi gerektiği tarihtir.

Uygulama kolaylığı nedeniyle, işlem tarihindeki gerçek kura yaklaşan bir kurun, örneğin, haftanın ya da ayın ortalama kurunun, o dönem içinde her bir yabancı para biriminde gerçekleşen işlemlerin tümü için kullanılması mümkündür.

Bununla birlikte, döviz kurunun önemli ölçüde dalgalanması durumunda dönem için ortalama kur kullanılmaz.

6.1.3. Sonraki Raporlama Tarihlerinde Muhasebeleştirme

Her raporlama dönemi sonunda:

(a) Yabancı para parasal kalemler kapanış kurundan çevrilir.

(b) Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler işlem tarihindeki döviz kuru kullanılarak çevrilir ve

(c) Gerçeğe uygun değerden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki döviz kurları kullanılarak çevrilir.

6.1.4. Kur Farklarının Muhasebeleştirilmesi

Parasal kalemlerin ödenmesinden ya da dönem içinde veya önceki finansal tablolarda ilk muhasebeleştirme sırasında çevrildiklerinden farklı kurlardan çevrilmelerinden kaynaklanan kur farkları, oluştukları dönemde kar veya zararda muhasebeleştirilir.

Yabancı para bir işlemden parasal kalemler oluştuğunda ve işlem tarihi ile ödeme tarihi arasında döviz kurunda değişim olduğunda, kur farkı oluşur. İşlem, gerçekleştiği muhasebe döneminde kapanıyorsa, tüm kur farkı aynı dönemde finansal tablolara yansıtılır. Ancak, işlem izleyen bir muhasebe döneminde kapanıyorsa, kapanma tarihine kadar her bir dönemde muhasebeleştirilecek kur farkları her dönemde döviz kurlarında meydana gelen değişime göre belirlenir.

Parasal olmayan bir kalemden kaynaklanan kazanç ya da zarar diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilirse, bu kazanç ya da zararın kurdan kaynaklanan kısmı da diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir. Buna karşın, parasal olmayan bir kalemden kaynaklanan kazanç ya da zarar, kar ya da zararda muhasebeleştirilirse, bu kazanç ya da zararın kurdan kaynaklanan kısmı da kar ya da zararda muhasebeleştirilir.

6.1.5. Örnek Uygulama

1) ABC Kurumu geri ödemesi sonraki yılda yapılmak üzere 31/10/2013 tarihinde 500.000 € tutarında döviz ile borçlanmış/kredi kullanmıştır (1 € = 2,30 TL).

2) Kurum mali tablolarını 31/12/2011 tarihi itibariyle hazırlamaktadır (1 € = 2,32 -TL).

3) Kredinin geri ödemesi 31/03/2012 tarihinde yapılmıştır (1 € = 2.20. –TL).

İstenenler:

1) İşlem tarihindeki muhasebeleştirme

2) Raporlama dönemindeki muhasebeleştirme

3) Ödeme (ifta) tarihindeki muhasebeleştirme

Çözüm:

1) İşlem tarihinde gerçek döviz kuruyla kayıt yapılır (500.000 x 2.30).

Kasa/Banka 1.150.000

Ticari Borçlar 1.150.000

2) Parasal tutarlar kapanış kuruyla yeniden değerlenir ((500.000 x 2.32) – 1.150.000= 10.000).

Kur Farkı Giderleri 10.000

Ticari Borçlar 10.000

3) Parasal tutarlar geçerli kurlardan ödeme tarihinde yeniden çevrilir (500.000 x 2.20= 1.100.000).

Ticari Borçlar 1.160.000

Kasa/Banka 1.100.000

Kur Farkı Gelirleri 60.000

7. Mali Tabloların Farklı Para Birimine Çevrilmesi

Bir kurumun faaliyet sonuçları ve finansal durumu, finansal tablolarda kullanılan farklı para birimine aşağıdaki işlemler uygulanarak çevrilir:

(a) Sunulan her finansal durum tablosu (bilanço) aktif ve yabancı kaynakları (karşılaştırmalı olanlar dahil olmak üzere) bu finansal durum tablosunun (bilançonun) düzenlendiği tarihteki kapanış kurundan çevrilir;

(b) Her kapsamlı gelir tablosunun veya bireysel gelir tablosunun gelir ve giderleri (karşılaştırmalı olanlar dahil olmak üzere) işlem tarihlerindeki döviz kurlarından çevrilir ve

(c) Ortaya çıkan tüm kur farkları, diğer kapsamlı gelirin ayrı bir unsuru olarak muhasebeleştirilir.

Örnek Uygulama:

Yapılan yasal düzenleme ile ABC Finans ve Destekleme Kurumu 01.01.2013 tarihinde faaliyete geçmiştir. Kurumun başlıca görev ve faaliyet alanı sektörel hibe programı antlaşmaları çerçevesinde AB kurumlarından sağlanan fonları şartları taşıyan faydalanıcılara kullandırmaktır. Antlaşmada kurumun uluslararası standartlara göre hazırlanan mali tablolarını Euro bazında AB Komisyonuna periyodik olarak sunma şartı da bulunmaktadır.

Yıl içinde yapılan mali işlemler aşağıdaki gibidir.

1) Ulusal katkı tutarı olarak ilgili bakanlığın bütçesinde ödenek olarak konulan 1. 500.000 TL kurumun hesabına aktarılmıştır (1 € = 2,346 TL).

TL Euro

Kasa/Banka 1.500.000,00 639.386,19

Gelirler 1.500.000,00 639.386,19

2) Faydalanıcı X LTD. ŞTİ. tarafından sunulan proje şartlara uygun bulunarak kabul edilmiş ve proje tutarı kadar (200.000 TL) AB’den fon talep edilmiştir (1 € = 2,355 TL).

TL Euro

Alacaklar 200.000,00 84.925,69

Gelirler 200.000,00 84.925,69

TL Euro

Giderler 200.000,00 84.925,69

Borçlar 200.000,00 84.925,69

3) AB’den talep edilen fon karşılığı TL tutar kurumun hesabına aktarılmıştır (1 € = 2,370).

TL Euro

Kasa/Banka 200.000,00 84.388,19

Alacaklar 200.000,00 84.388,19

4) Söz konusu fon tutarı faydalanıcı şirketin hesabına aktarılmıştır (1 € = 2,365).

TL Euro

Borçlar 200.000,00 84.566,60

Kasa/Banka 200.000,00 84.566,60

5) Faydalanıcının projede yer alan süre içinde proje şartlarından bazılarını ihlal ettiği (irregularity) tespit edilerek bu ihlalin karşılığı olan 35.000 TL faydalanıcıdan tahsil edilmek ve AB komisyonuna gönderilmek üzere alacak hesaplarına alınmıştır (1 € = 2,361).

TL Euro

Alacaklar 35.000,00 14.824,23

Gelirler 35.000,00 14.824,23

TL Euro

Giderler 35.000,00 14.824,23

Borçlar 35.000,00 14.824,23

6) Yıl içinde gerçekleştirilen mali işlemler bunlardan ibaret olup yılsonunda düzenlenen mali tablolar Euro cinsinden AB Komisyonuna sunulmuştur (31/12/2013 tarihi itibariyle 1 € = 2,368 TL).

Söz konusu kayıtlardan sonra Kurumun yardımcı defter kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır.

Çeviri İşlemleri:

- Dönem içinde dövizle yapılan herhangi bir işlem (kasa/banka, alacak, borç) bulunmadığı için kurumun döviz kurlarındaki değişmeden kaynaklanan herhangi bir kazanç ya da kaybı (realized/unrealized gain/loss from currency transactions) bulunmamaktadır.

- Gelir tablosu kalemleri işlem tarihindeki kurlar üzerinden Euro’ya çevrilir ve Euro cinsiden gelir tablosu elde edilir. Söz konusu gelir tablosundaki net fazla ya da açık (739.136,11 - 99.749,92 = 639.386,19 €) aynen Euro cinsinden elde edilen bilançonun Dönem Fazlası/Açığı bölümüne kaydedilir.

- Bilanço kalemlerinin dönem sonundaki TL bakiyeleri dönem sonundaki (31/12/2013) kur üzerinden Euro’ya çevrilerek Euro cinsinden Bilanço elde edilir. Bilançonun aktif toplamı ile gelir tablosundan alınan Dönem Fazlasının kaydedilmesiyle elde edilen pasif toplamı arasında bir fark oluşacaktır. Bu fark dönem içinde döviz kurlarının değişmesi ve bilanço kalemlerinin dönem sonunda Euro’ya çevrilmesi sonucunda daha farklı Euro tutarların elde edilmesinden kaynaklanmakta olup gerçek bir döviz kazancı veya kaybını ifade etmemektedir. Bu nedenle söz konusu fark tamamen çevrimden kaynaklanan fark (Net effect of currency translation) olarak bilançoya kaydedilecektir.

- Nakit akım tablosu kalemleri de işlem tarihindeki kurlar üzerinden Euro’ya çevrilerek Euro cinsinden nakit akım tablosu elde edilir. Nakit akım tablosunun en alt satırında yer alan Dönem Sonundaki Nakit Mevcudu kalemi Dönem başındaki kasa/banka mevcuduna dönem içindeki kasa/bankada meydana gelen değişmelerin (Net Nakit Akışı) eklenmesi/çıkarılması suretiyle elde edilmekte olup bu kalemin bilançodaki Kasa/Banka tutarına eşit olması gerekmektedir. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi diğer bilanço kalemleri gibi Kasa/Banka hesabının TL bakiyeleri dönem sonundaki kur üzerinden Euro’ya çevrilir. Bu durumda dönem başı kasa mevcudu ile dönem içindeki işlem tarihindeki kurlar üzerinden muhasebeleştirilen net nakit akışının toplamı dönem sonu kuru ile değerlenen dönem sonu kasa mevcudundan farklı olacaktır. Aradaki fark tamamen olup kur farklarından kaynaklanmakta olup bunun Çevrimden Kaynaklanan Fark (Net Effect of Currency Translation) olarak muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.

- Gelir tablosu ile nakit akım tablosunda yer alan Çevrimden Kaynaklanan Fark kalemlerinin birbirinden farklı olması (-5.940,24 €, -5.761,84 €) tahakkuk esaslı muhasebenin doğal bir sonucu olup gelir ve gider hesaplarına yapılan kayıtların kasa/bankaya farklı tarihlerde kaydedilebilmesinden, diğer bir deyişle, kasa/bankaya yapılan kaydın her zaman gelir ve giderle ilişkilendirilmemesinden kaynaklanmaktadır. Örneğimizde, AB’den tahsil edilecek fonların önce gelir/gider hesaplarına daha sonra ise kasa/banka hesaplarına kaydı yapılmıştır. Bu iki tarih arasında ise kurlar değişmiştir. Aynı şekilde, usulsüzlükten dolayı gelir ve gider hesaplarına kayıt yapıldığı halde o aşamada kasa/banka hesabına herhangi bir kayıt yapılmıştır. Söz konusu kayıt daha sonra alacağın faydalanıcıdan tahsil edilmesi ve AB hesabına transfer edilmesi anında yapılacaktır.

- Çevrimden kaynaklanan fark kalemi sadece yabancı para cinsinden düzenlenen tablolarda yer alıp TL cinsinden düzenlenen tablolarda yer almayacaktır.

8. Açıklamalar

IPSAS 4’e göre; (a) IPSAS 28, IPSAS 29 ve IPSAS 30’a göre finansal araçların gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülmesinden kaynaklanan ve kâr veya zararda muhasebeleştirilen kur farkları hariç olmak üzere, kâr veya zararda muhasebeleştirilen kur farkları tutarı ve (b) Diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilen ve özkaynağın ayrı bir bileşeninde biriktirilen net kur farkları ile dönem başındaki ve dönem sonundaki bu tür kur farkları tutarlarının mutabakatı, mali tabloların ekinde açıklanır.

Finansal tablolarda kullanılan para biriminin geçerli para biriminden farklı olması durumunda, fonksiyonel para biriminin ne olduğu ve neden farklı bir para birimi kullanıldığı gerekçesiyle birlikte açıklanır.

Raporlayan kurumun fonksiyonel para birimi değiştiğinde, bu durum ve değişimin nedeni açıklanmalıdır.

Kurumun finansal tablolarını fonksiyonel para biriminden farklı bir para biriminde sunması durumunda, finansal tablolarının IPSAS ile uyumlu kabul edilebilmesi için ilgili her standardın gerekleriyle bu standartların ilgili tüm yorumlarıyla uyumlu olması gerekir.

Bazı durumlarda kurum, finansal tablolarını ve diğer finansal bilgilerini, geçerli para birimi olmayan bir para biriminde sunar. Örneğin, bir kurum sadece finansal tablolarından seçilmiş bazı kalemleri başka bir para birimine çevirir. Ya da, kurum, finansal tabloların tüm kalemlerini kapanış kurundan başka bir para birimine çevirir. Bu tür çevrimler IPSAS’a uygun olmayıp, yukarıda belirtilen açıklamaların yapılması gerekir.

Bir kurum finansal tablolarını ve diğer finansal bilgilerini geçerli para biriminden ya da finansal tablolarda kullanılan para biriminden farklı bir para biriminde gösterirse ve açıklamada bulunmazsa:

(a) Bu bilgileri, IPSAS’la uyumlu bilgilerden açık bir şekilde ayırt etmek için ek bilgiler olarak tanımlar;

(b) Ek bilgilerin hazırlandığı para birimini açıklar ve

(c) Kurumun geçerli para birimini ve ek bilgilerin çevrim yöntemini açıklar.

Sonuç

IPSAS 4; yabancı para (dövizli) işlem gerçekleştiren kurumlarla mali tablolarını TL dışında bir para birimi cinsinden ayrıca sunacak kurumlar açısından önem taşımaktadır.

Dövizli olarak yapılan işlemlerden kaynaklanan kazanç ve kayıplar dönem fazla/açığında muhasebeleştirilmekle birlikte sadece çevrimden kaynaklanan farklar gerek gelir tablosu gerekse de bilançoda ayrı bir kalemde gösterilir. Döviz cinsinden mali tabloların elde edilmesi için;

1) Gelir tablosu kalemleri işlem tarihindeki kurlar üzerinden muhasebeleştirilir ve dönem/fazla açığı da söz konusu kurlarla kaydedilen gelir ve giderler arasındaki fark olarak belirlenir. Bu fark gerçek dönem fazla/açığı ifade etmektedir.

2) Bilanço kalemleri ise dönem sonundaki kur üzerinden değerlendirilir.

3) Gelir tablosundan elde edilen gerçek dönem fazla/açığı bilançoda Net Değer kalemine kaydedilir. Bilanço kalemlerinin yılsonu kuru üzerinden çevrilmesi sonucunda elde edilen aktif toplamı ile Gelir Tablosundan elde edilen gerçek dönem fazla/açığının kaydedildiği pasif hesabı toplamı arasında fark oluşacaktır. Söz konusu fark çevrimden kaynaklanan fark olarak Net Değer hesabının ayrı bir kalemi olarak kaydedilir.

4) Nakit akımı kalemleri işlem tarihindeki kurlar üzerinden kaydedilip net nakit akışı tutarı da bu suretle elde edilir. Net nakit akışı tutarının dönem başındaki kasa/banka bakiyesine eklenmesi suretiyle elde edilen dönem sonu nakit mevcudu ile kasa/banka mevcudunun dönem sonundaki kur üzerinden çevrilmesi sonucu elde edilen rakam arasında fark oluşacaktır. Söz konusu fark nakit akım tablosunda ayrı bir kalem olarak gösterilir ve böylece döviz cinsi nakit akım tablosunun dönem sonu nakit mevcudu tutarının bilançodaki kasa/banka hesabı bakiyesine eşitliği sağlanır.

KAYNAKÇA

- ARSLAN, Ahmet; Kamu Sektörü Uluslararası Muhasebe Standartları (IPSAS), TÜRMOB, Şubat 2012.

- ARSLAN, Ahmet; Kamu Sektörü Uluslararası Muhasebe Standartları (IPSAS) ve Türkiye Uygulaması, Dünya Gazetesi, 15.10.2011.

- International Public Sector Accounting Standards: www.ifac.org (18.04.2014).

- Muhasebat Genel Müdürlüğü web sitesi: www.muhasebat.gov.tr (18.04.2014).

[1] 06.12.2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

77 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Tayyar Ateş Yeminli Mali Müşavirlik

Merkez Mah. Perihan Sk. No:67/1 Emin Bey Apt. Kat:4 D:5 Şişli / İstanbul 

+90 212 219 74 81