Ara
  • Olga Ateş

Sat ve Geri Kiralama İşleminde Vergiyi Doğurmayan Olay

Şaban KÜÇÜK*

Yaklaşım Dergisi

I- GİRİŞ

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, mülga 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu yerine ihdas edilmiş ve bu Kanun ile finansal kiralama, faktoring ve finansman sözleşmelerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş ve “sale and lease back” olarak bilinen Türkçesi “sat ve geri kirala” denilen işlemler de teşvik edici bir biçimde düzenlenmiştir.

Bu makalede Kanun ile öngörülen vergisel istisnalara ilişkin özellikli konular ve Maliye Bakanlığı tarafından konuya yaklaşım irdelenecektir.

6495 sayılı Kanun ile sat ve geri kirala yöntemiyle yapılan taşınmaz satışları için damga vergisi ve harç istisnasına paralel olarak Kanun’da belirtilen şartların sağlanması durumunda KDV ve kurumlar vergisi istisnası da öngörülmüştür. Bu yazıda uygulamanın genel hatları ve vergisel ayrıntıları ve sağlanan avantajlar açıklanacak, özellikle KDV uygulaması açısından Kanun öncesi yapılan satış işlemlerinde geri kiralama işleminin KDV karşısındaki durumuna değinilecektir.

II- FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMİNİN ŞARTLARI

Finansal Kiralama Kanunu’nun 3. maddesine göre finansal kiralama bir finansal kiralama sözleşmesine dayalı olmak koşuluyla, bu Kanun veya ilgili mevzuatı uyarınca yetkilendirilen kiralayan tarafından finansman sağlamaya yönelik olarak bir malın mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi; kiracıya kira süresi sonunda malın rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması; kiralama süresinin malın ekonomik ömrünün yüzde sekseninden daha büyük bir bölümünü kapsaması veya finansal kiralama sözleşmesine göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının malın rayiç bedelinin yüzde doksanından daha büyük bir değeri oluşturması hâllerinden herhangi birini sağlayan kiralama işlemini ifade etmektedir.

Finansal kiralama sözleşmesi ise kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü bir kişiden veya bizzat kiracıdan satın aldığı veya başka suretle temin ettiği veya daha önce mülkiyetine geçirmiş bulunduğu bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasını öngören sözleşmedir.

Sözleşmeye taşınır ve taşınmaz mallar konu olabilir. Finansal kiralama bedeli ve ödeme dönemleri taraflarca belirlenir. Sat ve geri kirala işleminde ise yalnızca taşınmazlar kullanılabilir.

Finansal kiralama konusu malın mülkiyeti kiralayana aittir. Ancak taraflar sözleşmede, sözleşme süresi sonunda kiracının, malın mülkiyetini satın alma hakkını haiz olacağını kararlaştırabilir.

Kiracı, sözleşme süresince finansal kiralama konusu malın zilyedi olup, sözleşmenin amacına uygun olarak her türlü faydayı elde etme hakkına sahiptir.

Kiracı, finansal kiralama konusu malı sözleşmede öngörülen şart ve hükümlere göre itinayla kullanmak zorundadır.

Sözleşmede aksine hüküm yok ise kiracı, malın her türlü bakımından ve korunmasından sorumlu olup, bakım ve onarım masrafları kiracıya aittir.

Kiralama konusu malın sigorta ettirilmesi zorunludur. Malın kimin tarafından sigorta ettirileceği sözleşmede gösterilir. Sigorta primleri kiracı tarafından ödenir.

III- SAT, GERİ KİRALA, DEVİR AL TÜRÜ İŞLEMLERDE VERGİSEL BOYUT

Taşınmazların mükellefler tarafından önce satılıp daha sonra finansal kiralama şirketinden geri kiralama yöntemiyle kiralanması konusu kurumlar vergisi, KDV, damga vergisi ve harçlar yönünden değerlendirilecektir.

Sat ve geri kirala işlemlerinde sadece taşınmaz için bu istisnalar uygulanabilmektedir. Taşınmaz niteliğinde olmayan iktisadi değerler için vergi istisnalarından faydalanmak mümkün değildir.

Taşınmazların iktisadi işletmeye dâhil olduğu varsayılmış olup, iktisadi işletmeye dâhil olmayan taşınmazlar konusunda herhangi bir açıklama yapılmayacaktır.

A- KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASININ ŞARTLARI

Finansal kiralama işleminde taşınmazı satan kurumlar vergisi mükellefinin elde ettiği satış hâsılatı kurumlar vergisine tabidir. Ancak 5520 sayılı KVK’nın 5/1-e maddesine göre kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların % 75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır ve satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulur. Ancak satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu süre içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır.

6495 sayılı Yasa’nın(1) 42. maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin birinci paragrafındaki parantez içi hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(Taşınmazların; kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile 21.11.2012 tarih ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, finansal kiralama şirketlerine satışı ve varlık kiralama ile finansal kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar için bu oran %100 olarak uygulanır ve bu taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmaz. Ancak söz konusu taşınmazların; kaynak kuruluş, kiracı veya sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi hâli hariç olmak üzere, varlık kiralama veya finansal kiralama şirketi tarafından üçüncü kişi ve kurumlara satılması durumunda, bu taşınmazların kaynak kuruluşta veya kiracıdaki varlık kiralama veya finansal kiralama şirketine devirden önceki kayıtlı değeri ile anılan kurumlarda ayrılan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak satışı gerçekleştiren kurum nezdinde vergilendirme yapılır.).”

Bu sayede 2 yıl elde bulundurma şartıyla %75 olarak uygulanan taşınmaz satış kazanç istisnası 2 yıl elde bulundurma şartı aranmaksızın %100 olarak uygulanacaktır. Bu istisnanın uygulanabilmesi için taşınmaz satışının 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla yapılmış olması gerekir. Anılan istisna hem taşınmazın ilk aşamada finansal kiralama şirketlerine satışı ve hem de varlık kiralama ile finansal kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar için uygulanacaktır.

İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulanır.

Taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır. Bu durumda aynı KVK 5/1-e’de yer alan “taşınmaz satış kazanç istisnası” uygulamasında olduğu gibi inşaat şirketleri ve gayrimenkul ticareti ile uğraşan şirketler bu istisnadan faydalanamayacaklardır.

Kiracı tarafından finansal kiralama işlemine konu iktisadî kıymeti kullanma hakkı ve sözleşmeden doğan borç, kiralama konusu iktisadî kıymetin rayiç bedeli veya sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı ile değerlenir.

Kiracı tarafından aktifleştirilen finansal kiralamaya konu iktisadî kıymeti kullanma hakkı, 213 sayılı VUK’un mükerrer 298. maddesi ve üçüncü kitabının üçüncü kısmının birinci bölümünde kiralama konusu iktisadî kıymet için belirlenmiş esaslar çerçevesinde yeniden değerlemeye ve amortismana tâbi tutulur.

Kiracı tarafından finansal kiralama sözleşmesine göre yapılan kira ödemeleri, borç anapara ödemesi ve faiz gideri olarak ayrıştırılır. Ayrıştırma işlemi, her bir dönem sonunda kalan borç tutarına sabit bir dönemsel faiz oranı uygulanmasını sağlayacak şekilde yapılır.

B- KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

KDV Kanunu’na göre Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir. Buna göre ticari faaliyet kapsamında iktisadi işletmenin aktifinde yer alan taşınmazların satışı ve kiralanması da kural olarak KDV’ye tabidir.

KDV Kanunu’nun 17. maddesinin 4-r bendine göre kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmazlarının (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dâhil) bankalara devir ve teslimleri KDV’den istisna edilmiştir.

Anılan maddede iki farklı istisna hükmü öngörülmüş bulunmaktadır. Birincisi kurumların aktifinde veya belediyelerle il özel idarelerinin mülkiyetinde en az iki tam yıl süreyle bulunan gayrimenkullerin satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimleri, ikincisi ise bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık gayrimenkullerinin müzayede mahallerinde yapılan satışları da dâhil olmak üzere bankalara teslimi ve devri KDV’den istisnadır.

Bu istisna hükmü tam istisna niteliğinde olmadığı için yüklenilen KDV’nin iadesi mümkün değildir. İstisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır.

Taşınmaz ticareti ile uğraşanların bu amaçla ellerinde tuttukları taşınmazlardan dolayı bu istisnadan faydalanmaları mümkün değildir.

1- KDV İstisnasının Şartları

6495 sayılı Yasa’nın 29. maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir:

“y) 21.11.2012 tarih ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında; finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralanmaya konu taşınmazların kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri.”

KDV istisnasının uygulanabilmesi için taşınmazın finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanması ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu aranmaktadır.

Bu koşullara uyulmamış olması durumunda yukarıda yer alan KDVK 17/4-r bendinde yer alan istisna uygulanabilecektir.

2- KDV Genel Uygulama Tebliği

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin konuyla ilgili “4.21. Finansal Kiralama Şirketlerince Taşınmazların Bizzat Kiracıdan Satın Alınması, Satan Kişilere Kiralanması ve Kiralayana Satılması (Sat-Kirala-Geri Al) İşlemi” başlıklı bölümünde;

“3065 sayılı Kanun’un (17/4-y) maddesine göre, 21.11.2012 tarih ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında, finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geri kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralamaya konu taşınmazların kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri işlemi KDV’den istisna edilmiştir.

Buna göre, finansal kiralama şirketlerinin 6361 sayılı Kanun kapsamında, bir taşınmazı sahibinden satın alıp bizzat sahibine geri kiralaması işlemine, söz konusu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile KDV istisnası uygulanır.

İstisna, kiralamaya konu taşınmazların satın alınması, satan kişilere kiralanması ve tekrar kiralayana satılması ve devri işlemlerinde uygulanacak olup, aynı sözleşme kapsamındaki işlemlerin ayrıştırılarak farklı uygulamalara tabi tutulması mümkün değildir.

Söz konusu istisna kısmi istisna kapsamında olup, finansal kiralama şirketine satılan taşınmazların iktisabında yüklenilen KDV’nin,3065 sayılı Kanun’un (30/a) maddesine göre düzeltilmesi gerekir.”

Görüldüğü üzere kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ve kiralamaya konu taşınmazların kiralayana satılması ve satan kişilere kiralanması ve devri işlemi KDV’den istisna edilmiştir. Bu koşula uyulmaması halinde vergi istisnasından istifade edilemeyecektir.

3- Eski Kanun Döneminde Yapılan Sözleşmeler

6495 sayılı Kanunla yapılan düzenlemelerin yürürlüğe girmesinden sonra, daha önce sat ve geri kirala yöntemine göre yapılan finansal kiralama işlemleri için 02.08.2013 tarihinden sonra düzenlenen kira faturalarında KDV uygulaması nasıl olmalıdır. Yani bu tür işlemlerde, sözleşme istisna hükmünün yürürlüğe girmesinden önce düzenlendiği için, istisna hükmünün yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek faturalarda KDV’nin uygulanması gerekir mi? KDV açısından vergiyi doğuran olay teslim ve hizmetler için ayrı ayrı düzenlenmiştir. İstisna işlemlerinin de buna paralel olarak yürütülmesi gerekir. Mal tesliminde vergi istisnası teslim anındaki kanuna, hizmet ifalarında, kiralama işleminde ise kiralama tarihindeki norma göre karar vermek gerekecektir.

Örnek olarak 1 Temmuz 2013 tarihinde satış işlemi yapılan ve kira faturalarının ilkinin 1 Ağustos 2013, sonraki faturaların da her ayın ilk günü düzenlendiğini varsayalım. Burada ilk satış işlemi Kanun yürürlüğünden önce yapıldığı için istisna uygulanmayacaktır. İlk kira faturası da KDV’li olarak kesilecek ancak sonraki aylardaki faturaların KDV’siz olarak kesilebilmesi mümkün olmalıdır. Vergiyi doğuran olayın kiralama tarihinde gerçekleştiği iddiası olunursa, tüm KDV’nin kira sözleşmesiyle tahakkuk etmesi gerekir ancak, belli zaman dilimlerine göre bölünebilen kira sözleşmelerinde kiralama işlemi ve dolayısıyla vergiyi doğuran olay her bir dönem itibariyle (örneğimizde aylık olarak) meydana gelmektedir.

Konuyla ilgili olarak verilen bir muktezada(2) bu konuda farklı bir görüş verilmiştir:

“İlgide kayıtlı özelge talep formu ile, 02.08.2013 tarih 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6495 sayılı Kanun ile, KDV Kanunu’nun 17. maddesine (y) bendinin eklendiğini, eklenen bent uyarınca Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında, finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralanmaya konu taşınmazların kiralayana satılmasının, satan kişilere kiralanması ve devrinin KDV’den istisna olduğunu, .... tarihinde şirketiniz ile kiracınız arasında imzalanan finansal kiralama sözleşmesinin (sat-geri kiralama kapsamında) imzalama tarihi ile ..... tarihleri arasındaki döneme isabet eden kira faturalarının genel oranda %18 KDV’ye tabi tutulduğunu belirterek ....... tarihinden sonraki kira faturalarında uygulanması gereken KDV oranı hususunda yaşanan tereddüdü gidermek amacıyla Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV Kanunu’nun 1/1. maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu, aynı Kanuna 6495 sayılı Kanun’un 29. maddesi ile eklenerek 02.08.2013 tarihinde yürürlüğü giren 17/4-y maddesinde ise; finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralanmaya konu taşınmazların kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devrinin KDV’den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, KDV Kanunu’nun 02.08.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 17/4-y maddesi, bu tarihten sonra düzenlenen finansal kiralama sözleşmeleri için uygulanacaktır. Bu nedenle, şirketiniz ile kiracı arasında Kanun’un 17/4-y maddesinin yürürlüğünden önce düzenlenen sözleşme kapsamındaki işlemler KDV’ye tabi olacak ve 02.08.2013 tarihinden sonraki dönemlere isabet eden kira faturalarında KDV hesaplanacaktır.”

Yukarıda yer alan muktezada herhangi bir gerekçe gösterilmemiştir. KDVK 17-4/y’de “6361 sayılı Kanun kapsamında yapılan işlemler KDV’den müstesnadır” dediği için bu mukteza verilmiş olabilir. Ancak 6361 sayılı Kanun 3226 sayılı eski Finansal Kiralama Kanunu’nun devamı niteliğinde olduğu için “hukuki yorum” kanun boşluğunu mükellef aleyhine doldurmamayı gerektirir. 6361 md. 52/2’de 3226’ya açık atıf yaptığı için uygulamanın paralel olarak yürümesi gerekir. %1’lik KDV uygulamasına izin veren 1 sayılı listede yer alan 3226 sayılı Kanun’a göre teslimi ifadesi de 6361 sayılı Kanun’un 52/2 maddesi sayesinde uygulama şansı bulmaktadır. Aksi takdirde %1’lik KDV uygulamasının da yasal bir dayanağı kalmaması gerekirdi.

C- DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI UYGULANIR

Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun 37. maddesine göre finansal kiralama sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kâğıtlar ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

D- HARÇ İSTİSNASINDA ŞARTLAR VAR

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun 37. maddesine göre finansal kiralama sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kâğıtlar ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kâğıtlarla ilgili yapılacak işlemler harçtan müstesnadır. Ayrıca satıp geri kiralama yöntemi ile yapılan kiralama sözleşmeleri kapsamında kiralanan taşınmazların sözleşme süresi sonunda kiracı adına tapuya tescili tapu harcından müstesnadır.

Anılan Kanun’un 51. maddesiyle 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar başlıklı (4) sayılı tarifesinin “I- Tapu işlemleri” bölümünün yirminci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Satıp geri kiralama yöntemi ile gerçekleştirilen kiralama sözleşmeleri kapsamında kiracı tarafından sözleşme süresi sonunda geri alınmak kaydıyla kiralanan taşınmazların kiralayana satışı sırasında devredenden (Taşınmazın herhangi bir şekilde kiracı tarafından geri alınmamasının tespiti durumunda ilgililerden (a) bendindeki oran ile bu bentteki oran arasındaki farka tekabül eden harç tutarı 213 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme faizi ile birlikte alınır.) Binde 3,96”

71 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği’ne göre yukarıda yer alan harç 01.01.2014 tarihinden itibaren binde 4,55 olarak uygulanmaktadır. 73 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği de herhangi bir oran değişikliği öngörmemiştir.

Buna göre geri kiralama amacıyla yapılan taşınmaz satışından binde 4,55 tapu harcı alınacaktır. Fakat taşınmazın kiracı tarafından herhangi bir şekilde geri alınmaması durumunda 4 sayılı Tarifenin I- Tapu İşlemleri bölümünün 20/a bendinde yer alan %2’lik harç hem alıcıdan hem satıcıdan gecikme faiziyle birlikte alınacaktır. Daha önce ödenen binde 4,55’lik harç ise mahsup edilecektir.

IV- SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

6361 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’nda finansal kiralamayla ilgili kurallar belirlenmiş ve İngilizce “sale and lease back” olarak bilinen “sat ve geri kirala” türü işlemler için damga vergisi ve harç istisnası öngörülmüştür.

Son olarak 2 Ağustos 2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe gire 6495 sayılı Kanun ile sat ve geri kirala yöntemiyle yapılan taşınmaz satışları için damga vergisi ve harç istisnası yanında Kanun’da belirtilen şartların sağlanması durumunda KDV ve kurumlar vergisi istisnası da öngörülmüştür.

Maliye Bakanlığı bu tarihten önce yapılan sözleşmelere istinaden Kanun’un yayımı tarihinden sonraki kiralama işlemlerinde KDV istisnasının uygulanmayacağını ifade etmiştir. Bu mukteza vergiyi doğuran olay açısından herhangi bir gerekçe sunmadan istisnanın uygulanmayacağı yönünde verilmiştir.

Taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisi istisnası kapsamı dışında olmakla birlikte bu şart KDV istisnası için öngörülmemiştir.

6495 sayılı Kanun ile daha önce 2 yıl elde bulundurma şartıyla %75 olarak uygulanan taşınmaz satış kazanç istisnası 2 yıl elde bulundurma şartı aranmaksızın %100 olarak uygulanacaktır.

* YMM, Direktör (E. Maliye Başmüfettişi)

(1) 02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(2) İstanbul VDB’nin, 09.04.2014 tarih ve 39044742-KDV.17-837 sayılı Muktezası.

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Tayyar Ateş Yeminli Mali Müşavirlik

Merkez Mah. Perihan Sk. No:67/1 Emin Bey Apt. Kat:4 D:5 Şişli / İstanbul 

+90 212 219 74 81