Ara
  • Olga Ateş

Adım Adım İşyeri Bildirgesinin E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesi Ve İdari Para Cezaları

Coşkun BİLGİN

Lebib Yalkın Dergisi

Özet

Daha önce kağıt ortamında verilen işyeri bildirgelerinin yapılan bir değişiklik ile e-sigorta yani elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna verilebilmesinin yolu açılmıştır. Ancak yapılan bu düzenleme işverenin Kuruma bizzat başvurma yükümlülüğünü tamamen ortadan kaldırmamış olup, elektronik ortamda yapılan başvurunun ardından işveren veya vekili tarafından Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde belirtilen belgeler ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca bildirgeyi elektronik ortamda vermeyen işverenler hakkında 5510 sayılı Kanun gereği idari para cezası uygulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bildirge, e-sigorta, idari para cezası, Kurum.

1. Giriş

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan değişiklikle, işveren işlemlerinin kolaylaştırılması ve işlemlerin elektronik ortama taşınması amacıyla kağıt ortamında ilgili sosyal güvenlik merkezine verilmekte olan işyeri bildirgeleri e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden verilmesi uygulamasına başlanmıştır.

Bu uygulama vasıtasıyla ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumu'na kağıt ortamında verilen işyeri bildirgelerinin Türkiye genelinde elektronik ortamda gönderilmesine imkân sağlanmıştır.

Bu çalışmamızda konunun detaylarını ve uygulaması örneklerle izah edilmeye çalışılacaktır.

2.İşyeri Bildirgelerinin Düzenlenmesi

İşyeri bildirgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na e-Sigorta kanalıyla gönderilebilmesi için öncelikle bildirgeyi düzenleyecek kişiye ilişkin T.C. kimlik no, nüfusa kayıtlı olduğu il, cilt no ve doğum yılı bilgilerinin sisteme girilmesi gerekmektedir.

Bildirgeyi düzenleyecek olan kişiye ilişkin bilgilerin sisteme girilmesinin ardından, işverenin tüzel kişilik koduna bakılarak; Gerçek kişi, Kamu tüzel kişisi, Özel hukuk tüzel kişisi, Adi ortaklık, Apartman yöneticiliği olarak beş farklı şekilde işyeri bildirgesi düzenlenebilmektedir.

İşyeri bildirgelerinin düzenlenmesi sırasında, gerçek kişi işverenlerin T.C. kimlik numarasının, tüzel kişi işverenlerin ise vergi kimlik numarasının sisteme girilmesi zorunludur.

İşyeri bilgilerinin girileceği ekranda, işyeri hangi il sınırları içerisinde ise il, ilçe ve ilçeye bağlı sosyal güvenlik merkezi seçilir. Daha sonra diğer bilgiler sisteme girilir.

İşyeri bilgilerinin girilmesinin ardından sırası ile İşyeri adres bilgileri, NACE Bilgileri, Yönetici bilgileri sisteme girilir.

İşveren Bilgileri sorgulandıktan sonra Telefon ve Fax alanlarına giriş yapılarak Ekle butonuna basılır.

Son olarak önceki ekranlarda girilmiş olan bilgiler ekrana getirilir. İstenilmesi halinde Geri tuşuna basılarak değişiklik yapabilir. Kaydet butonuna basıldığında bildirge ilgili sosyal güvenlik merkezine gönderilmiş olur.

Girdiğiniz bilgilere göre sistem size bir Referans Numarası üretir.

Örnek: Referans no:1203.

İşyeri bildirgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesinin ardından işyeri bildirgesi ilgili sosyal güvenlik merkezine elektronik ortamda intikal ettirilecek olmakla birlikte, tescil edilecek işyeri için Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29. maddesinde belirtilen;

"a) Daimi mahiyetteki işyerlerinde, işyerinin adresini gösterir yerleşim belgesini,

b) Gerçek kişi işverenler yönünden kendilerinin, tüzel kişi işverenler yönünden ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin imza sirkülerini,

bir ay içinde Kuruma, elden vermekle veya posta yoluyla göndermekle yükümlüdür. İmza sirküleri Kuruma verilmesi gereken kişilerin, Üniteye bizzat müracaat ederek kimliklerinin tespitiyle birlikte imza beyanlarının alınmasını sağlamaları halinde, (b) bendinde istenilen imza sirküleri artık istenilmez.

(2) İşverenden iş alan alt işverenler, Kanundan doğan yükümlülükleri başlamadan önce, işyeri bildirgesi hariç, birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen belgeyi ve asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğini, Kuruma elden verir veya posta yoluyla gönderirler.

(3) Birinci fıkrada belirtilen belgelerin yanı sıra;

a) Tüzel kişiler; hükmi şahsiyetin tescil edildiği Ticaret Sicil Gazetesini,

b) Adi ortaklıklar; noter onaylı ortaklık sözleşmesini,

c) İhale konusu işlerde; işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısı,

ç) İnşaat işyerlerinde; yapı ruhsatının fotokopisi, varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesi,

birinci fıkrada belirtilen sürede ve usulle verilir.

(4) Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılan işyerlerinin tescilinde, işyeri bildirgesi yeterli olup eki belgeler ihtiyaç olması hâlinde ünitece istenir.

(5) Bu madde de verilmesi istenen belgelerden ilgili kurumlardan elektronik ortamda alınanlar Kurumca istenmez."

Belgelerle birlikte 7 gün içinde ilgili sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmesi gerekmektedir.

İşyeri bildirgelerinin Kurumumuza e-Sigorta kanalıyla gönderilmesinin ardından, Yönetmelikte yer alan belgelerle birlikte ilgili sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunulması halinde, ilgili sosyal güvenlik merkezince gerekli kontroller yapıldıktan sonra işyeri tescil işlemleri gerçekleştirilecektir.

Müracaat sırasında;

Gerçek kişi işverenler için;

' Vergi levhası

' İşverenin kimlik fotokopisi

' İmza beyannamesi

Tüzel kişiler için;

' Vergi levhası

' İmza Sirküsü

' Ticaret sicil gazetesi

' Ortakların Kimlik fotokopisi

Adi Ortaklık İşyerleri için;

' Adi ortaklık vergi numarası

' Noter onaylı sözleşme

' Ortakların kimlik fotokopileri

' İmza beyannameleri

Apartman Site Yönetimi için;

' Karar Defterinin fotokopisi

' Kat maliklerinin listesi

' Yöneticilerin kimlik fotokopisi

' Yöneticilerin imza sirküsü

Belgelerin müracaatta bulunanların yanında bulunmaları gerekmektedir.

3.İdari Para Cezaları

İşyeri bildirgesini yasal süresi içinde vermeyenler, yasal süre içinde verilmekle birlikte Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik ya da benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenlere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından;

- Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı,

- Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı,

- Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret,

tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.

Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, işyeri bildirgesinin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, 102. maddenin (b) bendinde öngörülen cezalar;

- Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katının dörtte biri tutarında,

- Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katının dörtte biri tutarında,

- Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için aylık asgari ücretin dörtte biri tutarında,

uygulanmaktadır.

4.e-Bildirge Şifre Talebi Nasıl Yapılır?

E- Bildirge Şifre talebinde bulunan kişi, vekaletin aslı (E-bildirge ve E-Beyanname sözleşmesini imzalamaya kullanıcı şifresi zarfını Kurumdan imza karşılığı almaya yetkilidir ibaresi vekaletnamede bulunacak) Şirket ortağı ya da müdürü başvuruda bulunursa imza sirküsü ibraz etmek şartıyla teslim alabilir.

Vekaleten şifre almak isteyenlerin şifreyi alabilmeleri için kesinlikle vekaletin aslını ibraz etmeleri gerekmektedir.

5.Sonuç

Sonuç olarak Sosyal Güvenlik Kurumu bu ve buna benzer e borcu yoktur, aylık prim ve hizmet bildirgelerinin internet üzerinden verilmesi vb. daha bir çok uygulama ile hem işverenin işlemlerini kolaylaştırmış hem de Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerindeki yoğunluğun önlenmesine büyük katkı sağlamıştır.

Kaynakça

-Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü'nün 26/8/2014 tarihli duyurusu

-T.C Yasalar (06 Haziran 2006). Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (26200 Sayılı)

-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (12/5/2010). Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği. Ankara: Resmi Gazete (27579)

-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (18/8/2011). Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ. Ankara: Resmi Gazete (28029)

32 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Tayyar Ateş Yeminli Mali Müşavirlik

Merkez Mah. Perihan Sk. No:67/1 Emin Bey Apt. Kat:4 D:5 Şişli / İstanbul 

+90 212 219 74 81