Ara
  • Olga Ateş

Ba-Bs Bildirim Formları İçin Verilen Düzeltmelerde Sürelerin Hesaplanması

Güliz Lerzan AVŞAROĞLU

Lebib Yalkın Dergisi

Özet

Bilanço esasında defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alım ve satımlarına ilişkin bildirimi amaçlayan Ba ve Bs formlarının verilme süreleri ve verilmiş olan bu formların düzeltme ve tekrar düzeltmelerinde verilme tarihlerinin hafta sonuna denk gelmesinde sorun yaşanabilmektedir.

Vergi Usul Kanununda belirtilen sürelerin yanlış hesaplanması sonucunda mükellefler 1/5 oranında özel usulsüzlük cezası beklerken tam oranlı kesilmiş ceza ile karşı karşıya kalabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ba-Bs formlarında süreler, Ba-Bs formlarında düzeltme ve ceza uygulaması.

1. Giriş

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve Mükerrer 257'nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmiş, 362 ve 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle de bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri ise 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklanmıştır.

2.Ba-Bs Bildirim Formları İçin Verilen Düzeltmelerde Sürelerin Hesaplanması

Bahse konu 396 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin "2.2. Verilme Süresi" başlıklı bölümünde, "Mükellefler söz konusu bildirim formlarını, aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00'e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle göndermekle yükümlüdürler." hükmüne,

"4.2 Bildirimlerin Düzeltilmesi" başlıklı bölümünde, "4.2.1-Mükellefler elektronik ortamda gönderip onayladıktan sonra, bildirimlerinde hata veya eksiklik bulunduğunu tespit etmeleri halinde, bunları yeniden düzenleyerek göndermek suretiyle düzeltme yapabilirler.

Ba ve Bs bildirim formlarından herhangi birinde hata yapıldığının belirlenmesi halinde, sadece hata yapılan bildirim formunun düzeltilerek gönderilmesi gerekmektedir.

4.2.2- Düzeltme işlemlerinde, hatalı veya eksik olarak düzenlenmiş bulunan bildirim formları tamamen iptal edilmekte ve düzeltmeleri içerecek şekilde düzenlenerek verilen bildirim formu geçerli kabul edilmektedir. Dolayısıyla, düzeltme amacıyla düzenlenen bildirim formlarının, daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm alış-satış bilgilerini içerecek şekilde doldurulması gerekmektedir.

4.2.3- Bildirimlerin verilme süresi içerisinde yapılan düzeltmelerde herhangi bir ceza uygulanmayacak olup, bu süre geçtikten sonra yapılan düzeltmelerde ise, düzeltilen her bir form için ayrı ayrı olmak üzere Vergi Usul Kanununun mükerrer 355'inci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacaktır."

açıklaması yer almaktadır.

Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355'inci maddesinde; elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim ve formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmeyeceği, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezasının 1/5 oranında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca; bahsi geçen Kanunun "Sürelerin hesaplanması" başlıklı 18'inci maddesinde,

"...

3- Sonu belli bir gün ile tayin edilen sürelerde, süre o günün tatil saatinde biter.

4- Resmi tatil günleri süreye dâhildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takip eden ilk iş gününün tatil saatinde biter."

hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki madde hükümleri gereğince Ba-Bs bildirim formlarının verilme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması durumunda söz konusu formların tatili takip eden günün mesai saati sonuna kadar verilmesi gerekmekle birlikte, aynı döneme yönelik verilen düzeltme bildirim formlarına ilişkin kesilecek özel usulsüzlük cezasının belirlenmesinde süre hesabının ilgili tebliğlerde belirtilen bildirim formlarını verme süresinin sonundan başlayarak yapılması gerekmektedir.

Örnek:

X A.Ş. Nisan 2014 dönemine ilişkin olan Ba-Bs formunun verilme süresinin son günü olan 31/05/2014 tarihinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, söz konusu bildirim formlarını tatili takip eden ilk iş günü olan 02/06/2014 tarihinde verecektir. Eğer düzeltme beyannamesi verilecek ise, sürelerin hesaplanmasında uygulanan şartlar dâhilinde 10 gün içerisinde verilmesi halinde herhangi bir özel usulsüzlük cezası uygulanmayacaktır. Verilen örnekte 10. gün yine hafta tatiline denk geldiği için 10/05/2014 tarihini takip eden ilk işgünü olan 12/05/2014 tarihi ceza uygulanmadan düzeltmenin verilebileceği son gündür.

Takip eden 15. gün için süre hesabında ise dikkat edilmesi gereken, Ba-Bs bildirim formunun verilme süresinin son günü olan 31/05/2014 tarihi olup, sürenin hafta tatiline denk gelmesi üzerine takip eden ilk işgünü olan 02/06/2014 tarihinin dikkate alınmaması gerekmektedir.

Söz konusu olayımıza takip eden 15. gün hesaplanmasında 31/05/2014 tarihi esas alındığında 1/5 oranında cezadan yararlanmak için son tarih 25/06/2014 tarihi olacaktır.

3.Sonuç

Mükelleflerin bu tür yanlış hesaplamalar neticesinde beklediklerinden daha fazla oranda kesilen özel usulsüzlük cezaları ile karşılaşmamaları için sürelerle ilgili hesaplama yapılırken, ilgili tebliğlerde belirtilen bildirim formlarının verme süresinin sonundan başlayarak yapılması gerekmektedir.

Aksi takdirde; hafta sonuna denk gelen sürelerin hesaplanmasında yanlışlıklar ortaya çıkacaktır.

Kaynakça

- Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi

- 17/08/2006 tarih ve 26262 sayılı Resmi Gazete

- 06/02/2008 tarih ve 26779 sayılı Resmi Gazete

- 04/02/2010 tarih ve 27483 sayılı Resmi Gazete

14,785 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Tayyar Ateş Yeminli Mali Müşavirlik

Merkez Mah. Perihan Sk. No:67/1 Emin Bey Apt. Kat:4 D:5 Şişli / İstanbul 

+90 212 219 74 81